Ride a Rickshaw in Japan!

Hokkaido, Oita, Kanagawa, Kamakura, Kyoto, Tokyo 30 min + ¥ 7000

Mt Fuji Tour: Pirate Ship Cruise, Discount Shopping

Hakone, Mount Fuji, Yamanashi 12 hours ¥ 11990